Reklamačné podmienky

Podmienky reklamácie tovaru a služieb 123autodoplnky


Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru. V prípade výmeny tovaru z dôvodu reklamácie, začína záručná doba znovu plynúť dňom prevzatia nového tovaru. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

Pri preberaní zásielky tovaru skontrolujte či je obal zásielky tovaru nepoškodený a či obal zásielky nenesie zjavné znaky poškodenia. V prípade ak kupujúci zistí poškodenie zásielky, poškodený obal, môže zásielku odmietnuť. V prípade prevzatia takejto poškodenej zásielky, je potrebné uviesť do prepravného listu dopravcu všetky poškodenia obalu zásielky, prevzatie zásielky s poškodeným obalom.

Pokiaľ kupujúci po prevzatí tovaru zistí vadu, je nutné kontaktovať predávajúceho ohľadom postupu v reklamačnom konaní. Je potrebné uviesť zistené vady a následne doručiť tovar osobne alebo poštou reklamovaný tovar predávajúcemu a to najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia zásielky.

K reklamácii je potrebné predložiť doklad o nákupe tovaru - faktúru ( faktúra slúži zároveň ako záručný list ).

Predávajúci si vyhradzuje právo nefunkčný a neopraviteľný tovar nahradiť tovarom novým s rovnakými parametrami. Všetky reklamácie budu vyriešené v zákonom stanovenej lehote 30 dní.

Pokiaľ nebude tovar doručený kupujúcemu, aj keď bola objednávka riadne potvrdené, je nutné túto skutočnosť oznámil predávajúcemu v čo najkratšom čase.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade poškodenia tovaru pri preprave, tieto škody je nutné riešiť s dopravcom priamo pri preberaní tovaru. Nárok tiež zaniká pri neodbornej inštalácii, neodborným zachádzaním, obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou alebo návodom, nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru.


V prípade reklamácie máte možnosť nás kontaktovať cez “reklamačný protokol“, reklamačný formulár na web stránke alebo nás o reklamácii informujte telefonicky na čísle 0904 848 242, reklamáciu tak vybavíme ihneď a oveľa skôr ako cez reklamačný protokol alebo formulár.